"Tonus-Les" pharmaceutical company received GMP certificate

2019-03-11

Եվս մեկ կարևորագույն ձեռքբերում: 

«Տոնուս-Լես» դեղագործական ընկերությունը ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից ստացել է GMP (պատշաճ արտադրական գործունեության) հավաստագիր:


Արտադրության տեսակը.

  • Մարդու օգտագործման դեղերի արտադրություն

Արտադրական գործընթացները.

  • Ստերիլ և ոչ ստերիլ արտադրանքի սերիայի բացթողնման հավաստագրում
  • Երկրորդային փաթեթավորում
     
Share it on

Last Posts

7,500 steps to a healthy lifestyle
Recently, the pharmaceutical company Tonus-Les that unites the Tonus-Les LLC and the pharmacy chain Tonus-Les Remedy, is increasingly organizing social projects. One of the last - the project "Step of Health" is launched on April 16, 2021, is directly related to the company's moto " Guarantee of health and tone!” that we are following for 21 years.
2021-04-23
Pharmaceutical company "Tonus-Les" hosted the representative of the world-famous company "Kraft Heinz"
Pharmaceutical company "Tonus-Les" is the exclusive and official representative of Heinz baby food in Armenia since 2012.  
2021-03-30
"Zinc Tonus": locally manufactured dietary supplement containing zinc
We are glad to announce that within a short period of time, the "Zinc Tonus" - biologically active supplement containing zinc, that is produced by the pharmaceutical company "Tonus-Les", became very popular in the Armenian market and has a great demand among Armenian consumers.
2021-03-30
Frequently asked questions
1. At what age can my child begin taking GummiKing Vitamins? Our R&D team suggests that your child be at least 2 years of age or older to take our vitamins.
2020-03-11

Dont Miss The New Posts!

Enter your email to receive daily round-up of most submissions: